Global Binn

Dünyanın Her Yerine En Hızlı Kargolama, Teslimat, Lojistik

USA Fulfillment

Gizlilik Politikası

GLOBALBİNN GİZLİLİK POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nin (“Politika”) amacı Globalbinn Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından yönetilen www.globalbinn.com adresli internet sitesi ve panelinin (“Site”) gerçek/tüzel kişi kullanıcıları (müşterileri)  ile ziyaretçilerine (“Kullanıcı/Ziyaretçi”) Site ile sağlanmakta olan hizmetler (“Hizmetler”) için, Şirket’e sağlanan ve/veya Site’nin kullanımı aşamasında gerçek kişi Kullanıcılar ile tüzel kişi Kullanıcılar’ın çalışan ve yetkililerinden elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin koşul ve şartlar hakkında Kullanıcılar’ı ve Ziyaretçiler’i aydınlatmaktır. Bu Politika’da tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Site’de yayımlanan Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki (“Sözleşme”) tanımlamalar dikkate alınacaktır.

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriniz hassasiyetle korunmaktadır. Verilerinizi hassasiyetle korumaktayız ancak güvence dışında kalmanız söz konusu olabileceğinden kişisel verilerinizi paylaşırken önemle dikkat etmenizi hatırlatmak isteriz. Şirket tarafından sizden talep edilen verilen dışında veri iletmeniz ve Şirlet’in bu verileri işlemesi halinde söz konusu veriler işbu Politika kapsamında Şirket tarafından işlenen veriler kişisel veriler olarak sayılmayacaktır. Bu sebeple e-posta ile mesaj yoluyla veya herhangi başka bir iletişim kanalıyla görüntülerinizi ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın Şirket tarafından talep edilmeyen diğer kişisel verilerinizi paylaşmamanız gerektiğini önemle ihtar ederiz.

 

www.globalbinn.com, veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

 

İŞLENEN VERİLERİNİZ

Şirket tarafından sunulan hizmetler kapsamında işlenen verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel veri sayılan, Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin ve kişisel veri haricinde olan verilerin ve çerezler aracılığı ile toplanan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika’da arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri içermektedir.

 

– Kişisel Veriler: – Üyelik İşlemleri İçin Toplanan Veriler: – Gerçek Kişi Kullancılar’dan Toplanan Veriler:

 • Kimlik Bilgileri: Ad, soyad
 • İletişim Bilgileri: E-posta adresi, telefonu numarası, adres bilgileri
 • Mali Bilgiler: Banka İBAN no, Kredi kartı numarası (Sadece hizmeti satın almaya karar verdiğinizde istenir.)
 • Kimlik Doğrulama, Güvenlik ve Takip Bilgileri: TCKN
 • Diğer Bilgiler: Kişinin çalıştığı şirket
 • Tüzel Kişi Kullanıcılar’ın Yetkililerinden Toplanan Veriler:
 • Kimlik Bilgileri: Ad,
 • İletişim Bilgileri: E-posta adresi, telefonu numarası, adres bilgileri
 • Fatura Bilgileri İçin Toplanan Veriler: Ad soyad, Ticari Unvan, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Numarası, Adres Bilgisi, Telefon Numarası, E-posta Adresi
 • Üçüncü Taraflara İlişkin Veriler: Site üzerinden faydalanılan Hizmet esnasında, herhangi bir üçüncü taraf hesabına ait, Hizmet ile alakalı olarak paylaşılan, üçüncü tarafa ait kişisel veriler, örn. e-posta adresi, herhangi bir kullanıcı adı vb.
 • Diğer Veriler -** Özel Nitelikli Kişisel Veriler:** Özel nitelikli kişisel veriler Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından “öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki veri” olarak tanımlanmaktadır. Şirket, Kullanıcılar’ının özel nitelikli verilerini işlememektedir.
 • Çerez Yoluyla İşlenen Veriler: Başta giriş yapılan IP Adresi, kullanılan cihaz tipi, işletim sistemi ve tarayıcı bilgileri olmak üzere işlenen verilerinize dair detaylı bilgiye Site’de yayınlanan “Çerez Politikası”ndan ulaşabilirsiniz. Kanun’un 3 ve 7. maddeleri uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, Kanun uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

 

Kullanıcı, işbu Politika’ya konu olan bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgilerini paylaşmamasından kaynaklanan durumlardan Şirket’in herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Bu sebeple bilgilerinizi güncelliği ve doğruluğunu kontrol etmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz.

 

ANONİM VERİLER

Verilerin anonim hale getirilmesi, kişilerin kimliğinin saptanabilmesinin önüne geçilmesi yahut belli gruplar içerisinde ayırt edilebilir olma özelliğini, bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde kaybetmesi anlamına gelmektedir. Bu kapsamda anonim hale getirilerek kullanılan verileriniz (i) Site’yi kullanan Kullanıcılar ve Ziyaretçiler’in Site’ye giriş zamanları, (ii) inceledikleri ürünler ve bunların özellikleri, (iii) Site’yi kullanma ve hizmet satın alma sıklıkları, (iv) Kullanıcılar’ın hangi şehirden Site’yi kullandıkları yahut hizmet satın aldıklarına ilişkin veriler, (v) Site’de arama yapılan ülkeler ve bu ülkelerden hangi sıklıkla arama yapıldığına ilişkin bilgilerdir.

 

VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Şirket, tüzel kişi Kullanıcılar’ın yetkililerinden topladığı kişisel verileri, Hizmetler’in ifası kapsamında gerekli e-ticaret operasyonlarının yürütülmesi için tercih edilen 3. Kişi konumundaki firmalar ile paylaşabilecektir. Şirket, Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel veriler ile Şirket tarafından bu kişisel veriler kullanılarak üretilen yeni verileri, Kullanıcılar’ın Site’den kesintisiz bir şekilde faydalanabilmesi, hizmet verilirken gerekli operasyonel sürecin (Kullanıcılar’ın Site’ye vakit kaybetmeden girerek Hizmet alabilmesi, Hizmet alacağı ve Site üzerinden ulaşacağı firmaları listeleyerek görebilmesi, seçtiği firmalardan hizmet almaya karar verdikleri firma ile arasındaki iletişim hatalarının ortadan kaldırılması vb.) yürütülmesi, Site’ye konu hizmetlerin sağlanması ve iyileştirilmesi, Kullanıcı’nın veri güvenliğinin sağlanması, Kullanıcı’lar ile ilişkilerin yönetimi süreçlerinin yönetilmesi, Hizmetler’in devamlılığı açısından Şirket’in birimleri arasındaki koordinasyonun sağlanması, Ziyaretçi kayıtlarının tutulması, promosyon ve avantajlardan Kullanıcı ve Ziyaretçi’lerin haberdar edilebilmesi için yapılacak pazarlama faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılabilmesi, Ziyaretçi’lerin verilerinden istatistiksel veriler oluşturulması, Şirket’in kanun ve yönetmelikten doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve mevcut veyahut ileride oluşabilecek hukuki uyuşmazlıkların önüne geçilmesi amaçlarıyla işleyebilecektir.

 

VERİ TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili Kanun’daki yükümlülüklerdir. Ayrıca, Kullanıcılar ile aramızdaki sözleşme ilişkisi, hizmetin gerçekleşebilmesi, meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz ticari ilkeler gereği yukarıda sınıflandırılan kişisel verileri toplamaktayız.

Şirket, Kullanıcılar ve Ziyaretçiler tarafından sağlanan kişisel verileri ve Şirket tarafından bu kişisel veriler kullanılarak üretilen yeni verileri, Hizmetler’in sağlanabilmesi ve/veya geliştirilmesi, Kullanıcıların deneyiminin geliştirilmesi ve işbu Politika’nın “Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşlemekteyiz?” başlığı altında belirtilen amaçlardan herhangi birinin gerçekleştirilmesi için Kullanıcının Site’den almak istediği hizmeti ifa edecek olan yine Site üzerinden ulaşılan firma ile hizmet operasyonunun yürütülebilmesi için paylaşılmaktadır.

Şirket ayrıca, Kanun’un 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde, işbu Politika’ya konu verileri, Kullanıcılardan ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumlardan başlıca olanlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin, kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Sözleşme de dâhil olmak üzere bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kullanıcılar’ın kendileri tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kullanıcılar’ın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Şirket, yukarıda anılan amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak, veri barındırma hizmeti almak için topladığı kişisel verileri sadece:

 • Açık rızanızın bulunduğu,
 • Kanun’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunduğu ve
 • Kanun’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunmamasına rağmen yeterli korumanın ilgili ülkedeki veri sorumlusu tarafından taahhüt edilmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”)’nun da izninin bulunduğu hallerden birinin varlığında yurt dışındaki hizmet veren firmalara (kendisine, bağlı şirketlerine, alt yüklenicilerine veya uluslararası düzeyde güvenirliliği kanıtlanmış hizmet sağlayıcılara ait olabilir) aktarma hakkına sahip olacaktır.

 

Üçüncü taraflara bilerek sağlanan verilerden Kullanıcı’nın kendisi sorumlu olduğu gibi, ilgili paylaşımlarda Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

VERİLERE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kullanıcı Şirket’e başvurarak kendisi veya tüzel kişi ile ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Veri işleme amacını öğrenme ve amaca uygun kullanım hakkında bilgi alma
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarına sahiptir.

 

Kullanıcı bu taleplere ilişkin kullanmak istediği hakkını Kanunun 13. Maddesinin 1. Fıkrası ve ilgili diğer mevzuat uyarınca aşağıda yer verilen yöntemlerden biri ile yada Kurul tarafından belirlenecek diğer bir yöntemle Şirket’e ileterek kullanabilecektir.

 

 • Bizzat Teslim: Kullanıcı Site’de yer alan başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı bir şekilde kimliği ispat edici bir belge ile “Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:62A Ümraniye/İstanbul” adresine bizzat gelerek iletmesi ile;
 • Başvuru Formunu 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı “güvenli elektronik imza” ile imzaladıktan sonra info@globalbinn.com adresine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” konulu e-posta göndererek ;
 • Başvuru formu ıslak imzalı imzalandıktan sonra noter marifetiyle “Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:62A Ümraniye/İstanbul” adresine tebliğ edilmesi suretiyle

 

Haklarını kullanabilecektir.

 

Başka bir kişi adına yalnızca başvuruda bulunacak kişi adına özel vekaletname ile başvuruda bulunulabilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Şirket, 6698 sayılı Kanun ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümlerine uygun şekilde hareket edecektir. Şirket, Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel verileri, Kullanıcılar’ın Site’den ve Hizmetler’den faydalanabilmesi için işbu Politika ile belirtilen Hizmetler’in mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla; Müşteriler’den toplanan veriler, kendilerine Hizmet’in sağlandığı son günden, Ziyaretçiler’den toplanan veriler ise iletişim izinlerinin kaldırıldığı tarihten itibaren 10 yıl boyunca muhafaza edecek ve Yönetmelik uyarınca kişisel verileri imha etme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri imha edecektir. Şirket, Kanun’un 13. Maddesine istinaden kişisel verilerinin imha edilmesini talep eden Kullanıcılar’a karşı Yönetmelik’in 12. Maddesinden doğan yükümlülüklerini gerektiği şekilde yerine getirecektir.

 

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ÖNLEMLERİMİZ VE TAAHHÜTLERİMİZ

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Politika’da ifade edilen şartlarda, Site üzerinden kendisine elektronik ortamda iletilen,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şirket, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Politika ve 6698 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımayacaktır.

 

İLETİŞİM İZNİ

İşbu Politika’da belirtilmiş ve elektronik iletişim izni ile bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket, rezervasyon ayrıcalığı ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Şirket, kayıt sırasında e-posta adresi ile doğrulama, şifre unutulduğunda doğru kişi olduğunu doğrulama, internet sitesi oluşturulması, internet sitesi üzerinden reklam verilmesi, internet sitesinin paylaşılması vb., güvenlik sebebiyle bildirim yapılması, e-fatura iletilmesi amacıyla Kullanıcılar ile posta üzerinden; kayıt sırasında telefon numarası doğrulama, çift faktörlü doğrulama yöntemi olarak bildirim yapma, şifresini unuttuğunda doğru kişi olduğunu doğrulama amaçlı, güvenlik sebebiyle yapılacak bildirim amacıyla telefon veya SMS üzerinden Kullanıcılar ile iletişime geçecektir. Şirket, söz konusu kişisel verilerin, Kanunu’nun 12. Maddesi uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işleme durumlarının önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.

 

YAŞ SINIRI BAKIMINDAN KULLANICILAR’IN GİZLİLİĞİ

 

Şirket, 18 yaş altındaki kişilerin verilerini kasten toplamayacak ve kayıt altına almayacaktır. 18 yaşın altındaysanız, Platformu ve Hizmetler’i kullanmamanızı ve hiçbir kişisel verinizi Şirket ile paylaşmamanız gerektiğini önemli bildiririz. Şirket, 18 yaş altındaki bir kişinin verilerinin toplandığının öğrenilmesi anında verileri silmek için makul adımları atacaktır.

 

POLİTİKA’DAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Şirket, işbu Politika hükümlerini dilediği zaman Site üzerinden yayımlamak suretiyle değiştirebilecektir. Şirket’in değişiklik yaptığı Politika hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük kazanacaktır. İşbu Politika’da yapılan değişikliklerden haberdar olmaları için Şirket, Kullanıcılar’a gerekli bilgilendirmeleri yapacaktır.

 

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

İşbu Politika, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Bu Politika’dan kaynaklanan veya bu Sözleşme ile ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Anadolu Adliyesi ve icra dairelerinde çözümlenecektir.

 

İşbu Politika’nın Kullanıcılar tarafından onaylanmaması halinde Hizmetler’den yararlanamayacağınızı belirtmek isteriz.

“Gizlilik politikamız” ve “Site Kullanım Şartlarımız” zaman zaman değişebileceğinden, sitemizi ziyaretinizde bu bölümü de okumanızı tavsiye ederiz. Şirketimiz, internet sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumayı ilke edinmiştir. Eğer bu kuralları kabul etmiyorsanız, lütfen sitemizi kullanmayınız. Bu kurallar üzerinde, kendi takdirimiz ile değişiklikler, iyileştirmeler, eklemeler yapma ya da bazı kısımlarını çıkartma hakkını saklı tutarız. Lütfen değişiklikleri izlemek üzere bu siteyi düzenli olarak ziyaret ediniz. Bu değişikliklerin yapılmasını takiben, sitemizi kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri ve site kullanım şartlarımızı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

 

 

Çerez Politikası

Bu Çerez Politikası Site için geçerli olup sitemizi ziyaretiniz sırasında çerezler işbu Politikada açıklanan şekilde kullanılacaktır.

 

 1. Çerez Nedir?

Çerezlerin (cookie) ana fonksiyonları ziyaretçinin ve tercihlerinin hatırlanması ve cihazının tanınmasıdır; neredeyse her web sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.

 

 1. Üçüncü Taraf Çerezler

Ziyaret ettiğiniz web sitesinin erişim adresindeki alan adı tarafından oluşturulan çerezler birincil çerezlerdir. Ziyaret edilen sitede sunulan içerik erişim adresindeki alan adı dışında başka alan adları üzerinden de sağlanıyor olabilir, bu durumda her bir alan adı kendine münhasır üçüncü taraf çerezler yaratabilir.

 

 1. Çerezler Ne Amaçla Kullanılmaktadır?

Şirket, sitesini ziyaretiniz sırasında gezinti ve kullanım tercihlerinizi hatırlamak, Sitenin  kullanımını kolaylaştırmak, web sitesinin çeşitli özelliklerinin ve işlevlerinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak, Şahıs özelinde olmayan genel bilgiler toplamak ve bu bilgileri analiz ederek hatalı sayfaları işler hale getirmek, Çerezler belirtilen bu amaçlar dışında kullanılmamakta olup, tüm ilgili işlemler veri koruma mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Şirket gereken hallerde Kullanıcılar’ın IP adresini tespit edebilecek ve kullanabilecektir. IP adresleri, ayrıca Kullanıcılar’ı genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilecektir.

 

 1. Çerez Türleri Nelerdir?

Oturum çerezleri; internet sitesini kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler olup web tarayıcı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korurlar.

 

Kalıcı Çerezler; Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızdan silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.

 

Zorunlu Çerezler; web sitesine ilişkin temel işlevleri etkinleştirerek web sitesinin kullanılabilir hale gelmesini sağlayan çerezlerdir. Web sitesi bu çerezler olmadan düzgün çalışmaz.

 

Fonksiyonel ve Analitik Çerezler; Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Örneğin sitenin görüntülenme dili tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir.

 

Takip Çerezleri; web sitemizi ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz sırasında oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler kullanıcıların tanınması ve profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi ve içeriğin özelleştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Bu çerezler sizin kimliğinizi belirlemek veya şahsınız özelinde karar almak için kullanılmayacaktır.

 

 1. Çerezlerin Yönetimi

Çerezlerin yönetiminde kullanıcılarımızın tercihleri önemlidir. Tarayıcınızı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde, veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Ek olarak tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz. Tarayıcınızın çerez yönetimi işlevleri hakkında detaylı bilgi için tarayıcınızın web sitesinden bilgi alınız.

 

 1. Çerezler Hakkında Daha Fazla Bilgi

Çerezler ile ilgili anlaşılabilir bir dilde daha detaylı bilgi almak isteyen ziyaretçilerimizin www.aboutcookies.org (İngilizce) adresini ziyaret etmeleri önerilir.